wideochirurgia.com.pl
  Strona główna       Powrót
 
  Wyszukaj kurs, sympozjum:  English 
 
Zobacz materiały video


O Sekcji
NOWOŚCI
Składki członkowskie
Registration form: EAES/PVS
Formularz zgłoszeniowy członków Sekcji
Kwartalnik Videosurgery and other miniinvasive techniques
Rekomendacje
Program Edukacyjny Sekcji Wideochirurgii
Zjazdy, sympozja, kursy
Warsztaty i szkolenia
Ośrodki Referencyjne Nauczania Chirurgii Laparoskopowej
Zarząd
Kontakt
Formularz zgłoszeniowy nowego kongresu (DOC)
Archiwum
Regulamin Sekcji Wideochirurgii [PDF]


Towarzystwo Chirurgów PolskichZnamy zwycięzców LAPCO-POLAND!

Z najwyższą przyjemnością przedstawiamy zwycięzców audytu chirurgów, wykonujących laparoskopowe operacje raka jelita grubego:

1. Dr n. med. Krzysztof Kaseja - Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego (Szczecin);

2. Dr n. med. Andrzej Kwiatkowski - Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Torakochirurgii Wojskowego Instytutu Medycznego (Warszawa)

 

Zwycięzcy audytu Lapco-Poland przeprowadzą szkolenia polskich ośrodków, wyłonionych spośród chętnych przez Radę Lapco-Poland na podstawie obiektywnych kryteriów - informacje poniżej.

Serdecznie GRATULUJEMY  Jednocześnie bardzo dziękujemy za entuzjazm i udział wszystkim uczestnikom Audytu i gratulujemy wysokich wyników. Najbliżej zwycięstwa byli (w kolejności alfabetycznej):

- dr hab. n. med. Michał Pędziwiatr - Oddział Chirurgii Endoskopowej, Metabolicznej oraz Nowotworów Tkanek Miękkich Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków)

- dr n. med. Rafał Sopyło - Oddział Chirurgii Onkologicznej i Guzów Neuroendokrynnych Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie (Warszawa)

- prof dr hab. n. med. Wojciech Zegarski - Oddział Kliniczny Chirurgii Onkologicznej Centrum Onkologii (Bydgoszcz).

Wymienionym ekspertom firma Medtronic zapropononuje udział w sesji videochoaching oraz dodatkowe sesje szkoleniowe Clinical Immersion z udziałem ekspertów Lapco UK.

Pozostałym uczestnikom audytu zostanie zaproponowany udział w sesji videochoaching z udziałem eskpertów Lapco UK oceniających nadesłane materiały.

Audyt został przeprowadzony przez Sekcję Wideochirurgii TChP przy udziale twórców Lapco United Kingdom - wzorcowego programu akredytacyjnego i szkoleniowego w zakresie laparoskopowych operacji jelita grubego. Na zasadzie dobrowolności do audytu zgłosiło się 17 ośrodków chirurgicznych. Nieedytowane nagrania przedniej amputacji odbytnicy po zaślepieniu danych identyfikacyjnych zostały przesłane do Wielkiej Brytanii celem nizależnej oceny przez 2 brytyjskich ekspertów. Wyniki audytu zostały ogłoszone podczas 48 Światowego Kongresu Chirurgii w Krakowie. Partnerem Towarzystwa Chirurgów Polskich w zakresie programu Lapco-Poland jest Medtronic Poland.Uzupełniający AUDYT Lapco-PolandSekcja Wideochirurgii TChP w ramach programu Lapco-Poland we współpracy z Lapco U.K. oraz Medtronic Poland zaprasza chętnych spełniających poniższe kryteria do udziału w uzupełniającym AUDYCIE laparoskopowych operacji jelita grubego.

Kryteria udziału:

1.       Specjalista chirurgii ogólnej lub chirurgii onkologicznej;

2.       Doświadczenie obejmujące przynajmniej:

- min. 150 operacji laparoskopowych z powodu raka okrężnicy (w tym doświadczenie w zakresie hemikolektomii prawostronnej)(w aplikacji proszę podać całkowitą liczbę zabiegów laparoskopowych jelita grubego)

- min. 70 operacji raka odbytnicy (w tym przynajmniej 50 przednich resekcji); w aplikacji proszę podać całkowitą liczbę zabiegów laparoskopowych raka odbytnicy)

- operacje jelita grubego metodą klasyczną, 

- operacje powikłań chirurgicznych po zabiegach resekcyjnych raka jelita grubego;

Przynajmniej 50% wszystkich operacji jelita grubego w codziennej praktyce wykonywanych techniką laparoskopową;  

3.       Gotowość zapewnienia 1-2 radiologów oraz 1-2 patologów do odbycia szkolenia drogą internetową;

4.       Gotowość do odbycia pełnego przeszkolenia „Train the trainers” wg programu LapCo

5.       Gotowość do szkolenia polskich chirurgów wg programu LapCo, gotowość ośrodka do goszczenia na sali operacyjnej osób szkolonych, gotowość do oceny osób szkolonych według formularza LapCo  

Prosimy o zgłoszenie jednego chirurga z danego Oddziału do Sekretarza Rady LapCo-Poland - Piotra Małczaka na adres: radalapcopoland@gmail.com

Termin zgłaszania chętnych upływa 30 Października 2019 r.

    Do audytu  zostaną zakwalifikowani chirurdzy o największej liczbie i odsetku laparoskopowych operacji raka jelita grubego w połączeniu z największą liczbą chorych leczonych z powodu raka jelita grubego w ośrodku w roku (wg danych NFZ). Selekcję przeprowadzi Rada Lapco-Poland.

Etapy audytu (szczegółowe instrukcje zostaną przekazane przez Sekretarza Rady Lapco-Poland): 

przeszkolenie radiologów i patologów (materiały zostaną udostęnione zainteresowanym),

- przesłanie nagrania oraz wyników przedniej amputacji odbytnicy (przedoperacyjne MR miednicy opisane przez przeszkolonego radiologa, nieedytowane nagranie z operacji, badanie histopatologiczne opisane przez przeszkolonego patologa, informacje na temat przygotowania do operacji, przebiegu pooperacyjnego i dalszego postępowania z chorym - prosimy o zaślepienie danych, które mogłyby pozwolić na identyfikację pacjenta oraz przetłumaczenie na język angielski). Planowany termin - 31 grudnia 2019 r.Rekrutacja Ośrodków do szkolenia w zakresie laparoskopowych operacji jelita grubego  Celem II etapu LapCo Poland jest przeszkolenie w zakresie laparoskopowej chirurgii kolorektalnej osób, wykonujących na co dzień operacje z powodu raka jelita grubego.

Szkolenie zostanie przeprowadzone przez Towarzystwo Chirurgów Polskich (TChP), reprezentowane przez Prezesa TChP, a w celu realizacji Szkolenia przez Radę LapCo-Poland we współpracy z LapCo UK (Mark Coleman, Tom Cecil) oraz Partnerem (Medtronic).Kryteria rekrutacji zatwierdzone przed Radę Lapco-Poland:

1. Zgoda Kierownika Oddziału na szkolenie pracownika w zakresie laparoskopowych operacji raka jelita grubego oraz na wykonywanie przez niego takich operacji po odbyciu szkolenia.

2. Świadczenie przez Oddział usług medycznych opłacanych przez płatnika publicznego.

3. Liczba operacji raka jelita grubego wykonywanych rocznie w Oddziale (hemikolektomia prawo- lub lewostronna, resekcja esicy, przednia amputacja odbytnicy, amputacja brzuszno-kroczowa; technika dowolna) - przynajmniej 100

4. Specjalizacja z chirurgii ogólnej lub onkologicznej 

5. Doświadczenie chirurga w operacjach laparoskopowych (cholecystektomia, operacja przepukliny pachwinowej, brzusznej, rozworu przełykowego apendektomia, splenektomia, adrenalektomia, operacje bariatryczne i inne uznane przez Radę LapCo Poland): przynajmniej 50 rocznie lub 100 ogółem

6. Prawo wykonywania zawodu w Polsce

7. Poddanie się audytowi w trakcie i po zakończeniu szkolenia.

8. Deklaracja posiadania sprzętu/wieży laparoskopowej w standardzie HD lub lepszym, dostępności potrzebnych staplerów endoskopowych oraz zaawansowanych narzędzi do hemostazy.

9. Deklaracja i zgoda na wypełnianie formularzy ewaluacyjnych podczas procesu szkolenia

10. Zgoda dyrekcji szpitala na organizację sesji szkoleniowych przez eksperta (proctoring) w trakcie realizacji programu szkoleniowego

11. Wstępna zgoda na publikację wyników programu szkoleniowego (po przygotowaniu publikacji Rada Lapco Poland z Partnerem (Medtronic) zwrócą się o wyrażenie zgody na daną publikację)

12. Zgoda na udział przedstawicieli partnera (Medtronic) w sesjach szkoleniowych (wsparcie techniczne)

13. Deklaracja udziału w całej ścieżce szkoleniowej zgodnie z harmonogramem szkolenia uzgodnionym przez Radę Lapco Poland i Prezesa TChP

Prosimy o zgłoszenie dwóch chirurgów z danego Oddziału do Sekretarza Rady LapCo-Poland - Piotra Małczaka na adres: radalapcopoland@gmail.com

Termin zgłaszania chętnych upływa 30 Października 2019 r.

Selekcja wytypowanych do szkolenia ośrodków zostanie przeprowadzona przez Radę Lapco-Poland oraz Partnera (Medtronic) do dnia 30 Listopada 2019r. Głównym kryterium będzie liczba operacji raka jelita grubego w ośrodku według danych NFZ oraz dostępność sprzętu do operacji.
Formularz świadomej zgody na operację przepukliny pachwiny metodą TAPP / TEP

Chętnych do udziału w szkoleniu na temat operacji małoinwazyjnych przepuklin pachwiny prosimy o kontakt pod adresem: chirurgia.siedlce@gmail.com

Drodzy Przyjaciele, Szanowni Państwo,

Coraz więcej dowodów naukowych wskazuje na rówoważność wyników onkologicznych operacji laparoskopowych raka okrężnicy w stosunku do operacji klasycznych, przy mniejszej liczbie wczesnych powikłań pooperacyjnych. Obecnie w Polsce zaledwie około 5-10% tego typu operacji jest wykonywanych technikami małoinwazyjnymi. Kluczowe jest zachowanie onkologicznych standardów operacji. W Wielkiej Brytanii obecnie 70% operacji raka jelita grubego wykonuje się metodami laparoskopowymi, podczas gdy 10 lat temu, zanim wprowadzono program LAPCO, było to zaledwie 7%. Operacje te, dzięki stałemu nadzorowi LAPCO spełniają najwyższe standardy onkologiczne. Sukces brytyjski zachęcił do skorzystania z doświadczenia autorów LAPCO następujące kraje: Stany Zjednoczone, Norwegia, Dania, Australia,Turcja.

Dzięki życzliwości autorów LAPCO, teraz do tego grona dołącza także Polska.

Wspólnie z partnerami brytyjskimi (Mark Coleman, Tom Cecil i wsp.) zapraszamy do udziału w programie LapCo-Poland. 

Pierwszy etap będzie polegał na wyłonieniu 5 Ośrodków Chirurgicznych, w których przeprowadza się operacje laparoskopowe jelita grubego według światowych standardów. W tym celu przeprowadzamy AUDYT ZEWNĘTRZNY, do którego zapraszamy wszystkich chętnych do pełnienia roli trenerów, którzy spełniają umieszczone poniżej kryteria, wyznaczone przez Radę LapCo-Poland w składzie (w kolejności alfabetycznej):

Dr n. med. Cichocki Andrzej - Kierownik Oddziału Chirurgii Onkologicznej Centrum Onkologii w Warszawie

Prof. dr hab. Dziki Adam - Sekretarz Generalny Towarzystwa Chirurgów Polskich

Dr hab. Myśliwiec Piotr - Przewodniczący Sekcji Wideochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich

Prof. dr hab. Paśnik Krzysztof - Prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich

Prof. dr hab. Richter Piotr - Przewodniczący Polskiego Klubu Koloproktologii

Prof. dr hab. Wallner Grzegorz - Konsultant Krajowy w dziedzinie chirurgii ogólnej

Prof. dr hab. Wysocki Wojciech - Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej

Kryteria naboru:

 1. Specjalista chirurgii ogólnej lub chirurgii onkologicznej.
 2. Doświadczenie obejmujące przynajmniej:

- 50 operacji laparoskopowych z powodu raka okrężnicy (w tym doświadczenie w zakresie hemikolektomii prawostronnej);

- 25 operacji raka odbytnicy (w tym przynajmniej 20 przednich resekcji);

- operacje jelitaac grubego techniką klasyczną;

- operacje powikłań chirurgicznych po zabiegach resekcyjnych raka jelita grubego.

 1. Gotowość zapewnienia 1-2 radiologów oraz 1-2 patologów do odbycia szkolenia w dniach 28-29 stycznia 2019
 2. Gotowość do odbycia pełnego przeszkolenia „Train the trainers” wg programu LapCo
 3. Gotowość do szkolenia polskich chirurgów wg programu LapCo, gotowość ośrodka do goszczenia na sali operacyjnej osób szkolonych, gotowość do oceny osób szkolonych według formularza LapCo  

Prosimy o zgłoszenia wraz z podaniem reprezentowanego Ośrodka do Sekretarza Rady LapCo-Poland - Piotra Małczaka na adres: radalapcopoland@gmail.com

Termin zgłaszania chętnych upływa 31 Grudnia 2018r.

Planowane etapy Programu:

 1. Rekrutacja chętnych do Audytu Zewnętrznego - do 31 grudnia 2018r.
 2. Szkolenie RADIOLOGÓW w zakresie interpretacji przedoperacyjnych badań obrazowych oraz PATOLOGÓW w ocenie i opisie preparatu operacyjnego - planowany termin szkolenia 28-29 stycznia 2019r - Serock (pierwotny termin planowanego szkolenia 10-11 grudnia niestety okazał się niemożliwy dla partnerów brytyjskich - za zmianę przepraszamy). Zapewniamy zakwaterowanie i wyżywienie (dojazd we własnym zakresie). Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć osobiście w szkoleniu, uzyskają dostęp do nagrań audio/video ze szkolenia i będą musiały wykazać się wiedzą z jego zakresu). Warunkiem udziału każdego ze zgłaszających się Ośrodków w LapCo-Poland będzie współpraca z przeszkolonymi 1-2 radiologami oraz 1-2 patologami.
 3. Przekazanie przez każdego chirurga reprezentującego zgłaszany Ośrodek do Sekretariatu LapCo w Wielkiej-Brytanii materiałów na temat jednej hemikolektomii prawostronnej oraz jednej przedniej amputacji odbytnicy:

- przedoperacyjne wyniki badań

- nieedytowane nagranie z operacji

- wynik badania histopatologicznego

- informacje na temat przygotowania do operacji, przebiegu pooperacyjnego i dalszego postępowania z chorym.

Przekazywane dane nie mogą zawierać informacji, które mogły pozwolić na identyfikację pacjenta - prosimy o ich zaślepienie.

Planowany termin nadsyłania materiałów - do 30 kwietnia 2019r.

 1. Ocena nadesłanych materiałów przez chirurgów brytyjskich według kryteriów LAPCO - czerwiec - lipiec 2019r. Ocena będzie zaślepiona przez Sekretariat LapCo w Wielkiej Brytanii (oceniający materiały brytyjski chirurg nie będzie miał wiedzy, kto wykonywał operację).
 2. Ogłoszenie 6 Ośrodków, rekomendowanych do szkolenia polskich chirurgów w ramach LapCo-Poland podczas 48 Światowego Kongresu Chirurgii w Krakowie 11-15 sierpnia 2019r. Wyniki pozostałych ośrodków zostaną utajnione przez Sekretariat LapCo w Wielkiej Brytanii. 
 3. Szkolenie "Train the trainers"- zespół brytyjski LapCo planowany termin - wrzesień - październik 2019
 4. Rekrutacja polskich chirurgów do szkolenia w ramach programu LapCo-Poland - wrzesień - październik 2019
 5. Szkolenie  polskich chirurgów w ramach programu LapCo-Poland

Projekt wspiera firma Medtronic oficjalny Partner Technologiczno - Edukacyjny TChP 

Zjednoczmy siły w szczytnym celu :-)

w imieniu Rady i partnerów LapCo-Poland,

Piotr Myśliwiec

Nabór Chętnych do Programu popularyzacji laparoskopowych operacji jelita grubego, przeprowadzanych zgodnie ze standardami onkologicznymi -
LapCo-Poland


Wspólnie z partnerami brytyjskimi (Marc Coleman, Tom Cecil) zapraszamy do udziału w programie LapCo-Poland. Pierwszy etap będzie polegał na audycie zewnętrznym wszystkich chętnych do pełnienia roli trenerów , którzy spełniają umieszczone poniżej kryteria, wyznaczone przez Radę LapCo-Poland. Prosimy o zgłoszenia wraz z podaniem reprezentowanego Ośrodka do Sekretarza Rady LapCo-Poland - Piotra Małczaka na adres: radalapcopoland@gmail.com
Termin zgłaszania chętnych upływa 30 Listopada 2018r.

Kryteria naboru:
1. Specjalista chirurgii ogólnej lub chirurgii onkologicznej.
2. Doświadczenie obejmujące przynajmniej:
- 50 operacji laparoskopowych z powodu raka okrężnicy (w tym doświadczenie w zakresie hemikolektomii prawostronnej);
- 25 operacji raka odbytnicy (w tym przynajmniej 20 przednich resekcji);
- operacje jelita grubego techniką klasyczną;
- operacje powikłań chirurgicznych po zabiegach resekcyjnych raka jelita grubego.
3. Gotowość zapewnienia 1-2 radiologów oraz 1-2 patologów do odbycia szkolenia w dniach 10-11 grudnia 2018
4. Gotowość do odbycia pełnego przeszkolenia „Train the trainers” wg programu LapCo
5. Gotowość do szkolenia polskich chirurgów wg programu LapCo, gotowość ośrodka do goszczenia na sali operacyjnej osób szkolonych, gotowość do oceny osób szkolonych według formularza LapCo
Projekt badawczy na temat fundoplikacji laparoskopowych
Szanowni Państwo,

Zachęceni sukcesem badania nad wynikami laparoskopowych appendektomii, w imieniu własnym oraz członków zarządu Sekcji Wideochirurgii TCHP zapraszamy do udziału w projekcie badawczym dotyczącym fundoplikacji laparoskopowej.
Aby wziąć udział w badaniu należy odpowiedzieć na ten e-mail podając jeszcze raz własne dane wraz z aktualnym adresem e-mail i afiliacją Ośrodka, a następnie wypełnić elektroniczny formularz, dostępny pod tym adresem.

W przypadku problemów z wczytaniem ankiety prosimy o kontakt na adres mbobowicz@gumed.edu.pl celem przesłania indywidualnego zaproszenia z dedykowanym linkiem.

Formularz składa się z dwóch części. Obie części należy wypełnić podczas jednej sesji. Pierwszą z nich, dotyczącą wywiadu, badania, hospitalizacji oraz operacji i przebiegu pooperacyjnego można wypełnić na podstawie dokumentacji medycznej. Druga część to formularz GIQLI. Formularz w wersji pdf prześlemy wszystkim zainteresowanym e-mailem. Proponujemy wydruk odpowiedniej liczby kopi testu i przeprowadzenie wywiadów w formie telefonicznej przed wprowadzeniem danych do internetowego formularza badania. W odpowiednim polu na stronie internetowej w części drugiej należy podać datę przeprowadzenia testu.

Na podstawie otrzymanych od Państwa danych dokonamy analizy, a następnie przygotujemy publikację. Przyjęliśmy zasadę, że współautorstwo w publikacjach i doniesieniach zjazdowych przysługuje po wprowadzeniu 30 chorych i spełnieniu standardowych wymogów stawianych przez ICMJE (www.icmje.org). Oznacza to, że po przygotowaniu manuskryptu roześlemy go do każdego z Państwa celem krytycznej analizy i zatwierdzenia ostatecznej wersji. Oznacza to, również że z jednego ośrodka może być więcej współautorów, jednak wymaga to wprowadzenia proporcjonalnie większej liczby chorych.

Od dnia 01.07.2018 rozpocznie się okres zgłaszania przez Państwa kolejnych pacjentów, który potrwa do 30.11.2018r.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o przesyłanie informacji na temat rekrutacji do badania wśród swoich znajomych oraz osób potencjalnie zainteresowanych udziałem w badaniu. W razie chęci udziału w badaniu czy jakichkolwiek pytań lub wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt.

Ważna informacja!
Prawa autorskie do formularza GIQLI należą do firmy MapiTM Research Trust, która udzieliła nam licencji wyłącznie celem przeprowadzenia powyższego badania. Nie zostaliśmy uprawnieni do jego dalszej dystrybucji poza zakresem badania. MapiTMResearch Trust daje możliwość nieodpłatnego korzystania z formularza GIQLI w innych celach po wypełnieniu zapytania na stronie https://eprovide.mapi-trust.org/

Koordynatorzy badania

dr hab. n. med. Wojciech Makarewicz
Lekarz Kierujący Oddziałem Chirurgicznym z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej
Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie
Katedra Chirurgii Onkologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
kom.: 0048 604 41 40 04
e-mail: wojmakar@wp.pl

dr n. med. Maciej Bobowicz
Katedra Chirurgii Onkologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
e-mail: bobowicz@gmail.com, mbobowicz@gumed.edu.pl
kom.: 0048 608 73 86 14

oraz

dr hab. med. Piotr Myśliwiec
Przewodniczący Sekcji Wideochirurgii TChP

dr hab. med. Michał Pędziwiatr
Sekcja Wideochirurgii TChP
Szanowni Członkowie Sekcji Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej Towarzystwa Chirurgów Polskich,

Aktywizujemy naszą działalność. Zaczynamy od aktualizacji listy członków Sekcji. Bardzo proszę wszystkich chętnych do wstąpienia do naszej Sekcji lub potwierdzenia swojego członkostwa o przesłanie na adres jacky2@wp.pl załączonej poniżej deklaracji oraz wypełnienie krótkiej ankiety, która pozwoli ukierunkować nasze najbliższe działania. Pragnę zaznaczyć, że nie ma ustalonej minimalnej liczby wykonywanych procedur bariatrycznych, która kwalifikuje lub dyskwalifikuje z członkostwa w Sekcji. Informacja ta jest natomiast niezbędna w celu przygotowania certyfikacji umiejętności w chirurgii bariatrycznej.

Z wyrazami szacunku
Dr hab.med. Jacek Szeliga
Przewodniczący SCMiB

Pobierz deklarację
Szanowni Państwo,

W związku ze wzrostem popularności operacji techniką laparoskopową w naszym kraju, Zarząd Sekcji Wideochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich zaprasza do udziału w wieloośrodkowych badaniach, których celem jest analiza wyników następujących operacji:

1. Apendektomia laparoskopowa - badanie w trakcie realizacji - koordynator: dr hab. Michał Pędziwiatr - chętnych do udziału w badaniu prosimy o kontakt: michal.pedziwiatr@uj.edu.pl
2. Fundoplikacja laparoskopowa - koordynator: dr hab. Wojciech Makarewicz - chętnych do udziału w badaniu prosimy o kontakt: wojmakar@wp.pl
3. Laparoskopowe operacje kolorektalne - koordynator - dr n. med. Jerzy Łukaszewicz - chętnych do udziału w badaniu prosimy o kontakt: y.lukashevichh@gmail.com
4. Operacje rewizyjne otyłości - we współdziałaniu z Sekcją Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej - koordynator: dr hab. Piotr Myśliwiec - chętnych do udziału w badaniu prosimy o kontakt: piotr.a.mysliwiec@gmail.com

Jednocześnie informujemy, że aktualnie rozpoczęła się już rekrutacja ośrodków chętnych do udziału w badaniu nad czynnikami ryzyka laparoskopowej apendektomii. Badanie ma charakter formularzowy i polega na uzupełnianiu danych na temat pacjentów (zarówno prospektywnie jak i retrospektywnie) przy pomocy elektronicznego formularza składającego się z 30 pytań. Planuje się rekrutację przynajmniej 1500 chorych. Na tej podstawie możliwe będzie przygotowanie cyklu publikacji i doniesień zjazdowych. Czas przeznaczony na rekrutację chorych upływa 31.03.2018 roku.Jeśli w Państwa ośrodku wykonuje się apendektomie metodą laparoskopową i jesteście Państwo zainteresowani udziałem w projekcie, zachęcamy do zgłoszenia. Szczegółowych informacji udziela koordynator projektu.

Pozostałe 3 projekty są w trakcie przygotowywania, o szczegóły zostaną podane wkrótce.

Jednocześnie zapraszamy Państwa do wypełnienia formularza rejestracyjnego na stronie Sekcji Wideochirurgii TChP: www.wideochirurgia.com.pl

Zapraszamy!

Przewodniczący Sekcji Wideochirurgii
dr hab. n. med. Piotr Myśliwiec
oraz Zarząd Sekcji Wideochirurgii TChP
O Sekcji
Sekcja Wideochirurgii powstała 28.10.1991 roku jako Sekcja Wiscerosyntezy TCHP. Została założona przez prof. Edwarda Stanowskiego z Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Torakochirurgii, Wojskowego Instytutu Medycznego Szpitala przy ul. Szaserów w Warszawie. Na kolejnym V Sympozjum Sekcji w Mikołajkach, na Walnym Zebraniu członków Sekcji nastąpiła zmiana nazwy na Sekcję Wideochirurgii TCHP.
Sekcja Wideochirurgii
Prof. Stanowski był Prezesem Sekcji przez 13. lat. W kwietniu 2005 r. w związku z wprowadzeniem 2. letniej kadencyjności w kierowaniu Sekcjami TCHP, na XI Sympozjum Sekcji Wideochirurgii TCHP w Licheniu funkcję Prezesa objął po wyborach na Walnym Zebraniu prof. dr hab. med. Tadeusz Wróblewski z Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby AM w Warszawie. Po upływie dwóch kadencji na XV Sympozjum Sekcji w Rynie w 2009 roku na Prezesa został wybrany prof. Wiesław Tarnowski z Kliniki Klinika Chirurgii Ogólnej i Przewodu Pokarmowego CMKP w Warszawie.
Sekcja uczestniczyła w popularyzacji nowych metod tzw. małoinwazyjnych w Polsce. Ma ogromne zasługi w rozwoju laparoskopii, torakoskopii i endoskopii zabiegowej w kraju. Organizowała coroczne sympozja i wiele warsztatów w czasie których wykonywano operacje „na żywo” z transmisją do sali konferencyjnej. Pod jej egidą było przeprowadzonych wiele kursów doskonalących umiejętności chirurgów. W 2006 roku było obchodzone uroczyście 15.lecie powstania Sekcji w czasie Sympozjum w Kielcach.
W 1999 roku w Ustroniu miało miejsce pierwsze wspólne Polsko-Czesko-Słowackie Sympozjum odbywające się co roku naprzemiennie w każdym z tych krajów. We wrześniu 2008 roku odbyło się w Wiśle X Jubileuszowe Sympozjum. Służyły one wymianie doświadczeń w naszych sąsiednich krajach jeszcze przed wejściem Polski do Unii Europejskiej i będą one nadal kontynuowane w cyklu 2.letnim.
Sekcja wydaje Kwartalnik Videochirurgia od 1994 roku. Kwartalnik jest pismem na łamach którego wymieniane są doświadczenia, opisywane ciekawe przypadki, prezentowane nowe techniki zabiegowe, osiągnięcia i doświadczenia chirurgów w operacjach laparoskopowych i endoskopowych. W 2005 roku rozszerzono zakres tematyki pisma, zmieniając nazwę kwartalnika na "Wideochirurgia i inne techniki małoinwazyjne" oraz został włączony kolejny patronat nad pismem: Sekcji Chirurgii Bariatrycznej TChP. Redaktorem Naczelnym kwartalnika jest prof. Tadeusz Wróblewski. W 2008 roku powołano nowy międzynarodowy Komitet Naukowy, zmieniając tytuł pisma na Videosurgery and others miniinvasive techniques oraz język wydawania pisma na angielski, zachowując jego wersję polskojęzyczną na stronie internetowej www.videosurgeryjournal.com. Egzemplarze kwartalnika docierają do wielu krajów na całym świecie. W 2010 roku kwartalnik otrzymał swój pierwszy Impact Factor – 0.826 za rok 2009 co jest olbrzymim sukcesem.
Sekcja liczy ponad 400 aktywnych członków oraz wielu kandydatów i sympatyków. Poza członkowstwem krajowym w 2008 roku wprowadzono możliwość na preferencyjnych warunkach wspólnego członkowstwa z EAES co pozwala na otrzymywanie dużych zniżek wpisowego na kongresach i workshopach z udziałem EAES, darmowego otrzymywania miesięcznika Surgical Endoscopy oraz dostępu do wielu baz danych. Sekcja w 2005 roku wystąpiła do Konsultanta Krajowego d/s Chirurgii o modyfikację programu kształcenia chirurgów w zakresie chirurgii laparoskopowej w ramach specjalizacji. Program Edukacyjny Sekcji jakkolwiek uruchomiony w pełnym zakresie w 2009 roku przyczynia się do rozwoju chirurgii polskiej kształcąc wszystkich rezydentów chirurgicznych w ramach obowiązkowych szkoleń laparoskopowych oraz chirurgów pragnących rozpocząć lub rozwijać wideochirurgię. Program ten składa się z organizowanych raz do roku warsztatów oraz możliwości odbycia tygodniowego stażu w jednym z ośrodków referencyjnych.
Przez całą swoją organizację licznych spotkań i warsztatów Sekcja przyczyniła się do popularyzacji i wprowadzenia wideochirurgii do wielu gałęzi chirurgii ogólnej.
W przypadku problemów z wczytaniem ankiety prosimy o kontakt na adres mbobowicz@gumed.edu.pl celem przesłania indywidualnego zaproszenia z dedykowanym linkiem.

Formularz składa się z dwóch części. Obie części należy wypełnić podczas jednej sesji. Pierwszą z nich, dotyczącą wywiadu, badania, hospitalizacji oraz operacji i przebiegu pooperacyjnego można wypełnić na podstawie dokumentacji medycznej. Druga część to formularz GIQLI. Formularz w wersji pdf prześlemy wszystkim zainteresowanym e-mailem. Proponujemy wydruk odpowiedniej liczby kopi testu i przeprowadzenie wywiadów w formie telefonicznej przed wprowadzeniem danych do internetowego formularza badania. W odpowiednim polu na stronie internetowej w części drugiej należy podać datę przeprowadzenia testu.

Na podstawie otrzymanych od Państwa danych dokonamy analizy, a następnie przygotujemy publikację. Przyjęliśmy zasadę, że współautorstwo w publikacjach i doniesieniach zjazdowych przysługuje po wprowadzeniu 30 chorych i spełnieniu standardowych wymogów stawianych przez ICMJE (www.icmje.org). Oznacza to, że po przygotowaniu manuskryptu roześlemy go do każdego z Państwa celem krytycznej analizy i zatwierdzenia ostatecznej wersji. Oznacza to, również że z jednego ośrodka może być więcej współautorów, jednak wymaga to wprowadzenia proporcjonalnie większej liczby chorych.

Od dnia 01.07.2018 rozpocznie się okres zgłaszania przez Państwa kolejnych pacjentów, który potrwa do 30.11.2018r.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o przesyłanie informacji na temat rekrutacji do badania wśród swoich znajomych oraz osób potencjalnie zainteresowanych udziałem w badaniu. W razie chęci udziału w badaniu czy jakichkolwiek pytań lub wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt.

Ważna informacja!
Prawa autorskie do formularza GIQLI należą do firmy MapiTM Research Trust, która udzieliła nam licencji wyłącznie celem przeprowadzenia powyższego badania. Nie zostaliśmy uprawnieni do jego dalszej dystrybucji poza zakresem badania. MapiTMResearch Trust daje możliwość nieodpłatnego korzystania z formularza GIQLI w innych celach po wypełnieniu zapytania na stronie https://eprovide.mapi-trust.org/


Koordynatorzy badania

dr hab. n. med. Wojciech Makarewicz
Lekarz Kierujący Oddziałem Chirurgicznym z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej
Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie
Katedra Chirurgii Onkologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
kom.: 0048 604 41 40 04
e-mail: wojmakar@wp.pl

dr n. med. Maciej Bobowicz
Katedra Chirurgii Onkologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
e-mail: bobowicz@gmail.com mbobowicz@gumed.edu.pl
kom.: 0048 608 73 86 14

oraz

dr hab. med. Piotr Myśliwiec
Przewodniczący Sekcji Wideochirurgii TChP

dr hab. med. Michał Pędziwiatr
Sekcja Wideochirurgii TChP
Szanowni Członkowie Sekcji Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej Towarzystwa Chirurgów Polskich,

Aktywizujemy naszą działalność. Zaczynamy od aktualizacji listy członków Sekcji. Bardzo proszę wszystkich chętnych do wstąpienia do naszej Sekcji lub potwierdzenia swojego członkostwa o przesłanie na adres jacky2@wp.pl załączonej poniżej deklaracji oraz wypełnienie krótkiej ankiety, która pozwoli ukierunkować nasze najbliższe działania. Pragnę zaznaczyć, że nie ma ustalonej minimalnej liczby wykonywanych procedur bariatrycznych, która kwalifikuje lub dyskwalifikuje z członkostwa w Sekcji. Informacja ta jest natomiast niezbędna w celu przygotowania certyfikacji umiejętności w chirurgii bariatrycznej.

Z wyrazami szacunku
Dr hab.med. Jacek Szeliga
Przewodniczący SCMiB

Pobierz deklarację
Szanowni Państwo,

W związku ze wzrostem popularności operacji techniką laparoskopową w naszym kraju, Zarząd Sekcji Wideochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich zaprasza do udziału w wieloośrodkowych badaniach, których celem jest analiza wyników następujących operacji:

1. Apendektomia laparoskopowa - badanie w trakcie realizacji - koordynator: dr hab. Michał Pędziwiatr - chętnych do udziału w badaniu prosimy o kontakt: michal.pedziwiatr@uj.edu.pl
2. Fundoplikacja laparoskopowa - koordynator: dr hab. Wojciech Makarewicz - chętnych do udziału w badaniu prosimy o kontakt: wojmakar@wp.pl
3. Laparoskopowe operacje kolorektalne - koordynator - dr n. med. Jerzy Łukaszewicz - chętnych do udziału w badaniu prosimy o kontakt: y.lukashevichh@gmail.com
4. Operacje rewizyjne otyłości - we współdziałaniu z Sekcją Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej - koordynator: dr hab. Piotr Myśliwiec - chętnych do udziału w badaniu prosimy o kontakt: piotr.a.mysliwiec@gmail.com

Jednocześnie informujemy, że aktualnie rozpoczęła się już rekrutacja ośrodków chętnych do udziału w badaniu nad czynnikami ryzyka laparoskopowej apendektomii. Badanie ma charakter formularzowy i polega na uzupełnianiu danych na temat pacjentów (zarówno prospektywnie jak i retrospektywnie) przy pomocy elektronicznego formularza składającego się z 30 pytań. Planuje się rekrutację przynajmniej 1500 chorych. Na tej podstawie możliwe będzie przygotowanie cyklu publikacji i doniesień zjazdowych. Czas przeznaczony na rekrutację chorych upływa 31.03.2018 roku.Jeśli w Państwa ośrodku wykonuje się apendektomie metodą laparoskopową i jesteście Państwo zainteresowani udziałem w projekcie, zachęcamy do zgłoszenia. Szczegółowych informacji udziela koordynator projektu.

Pozostałe 3 projekty są w trakcie przygotowywania, o szczegóły zostaną podane wkrótce.

Jednocześnie zapraszamy Państwa do wypełnienia formularza rejestracyjnego na stronie Sekcji Wideochirurgii TChP: www.wideochirurgia.com.pl

Zapraszamy!

Przewodniczący Sekcji Wideochirurgii
dr hab. n. med. Piotr Myśliwiec
oraz Zarząd Sekcji Wideochirurgii TChP
O Sekcji
Sekcja Wideochirurgii powstała 28.10.1991 roku jako Sekcja Wiscerosyntezy TCHP. Została założona przez prof. Edwarda Stanowskiego z Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Torakochirurgii, Wojskowego Instytutu Medycznego Szpitala przy ul. Szaserów w Warszawie. Na kolejnym V Sympozjum Sekcji w Mikołajkach, na Walnym Zebraniu członków Sekcji nastąpiła zmiana nazwy na Sekcję Wideochirurgii TCHP.
Sekcja Wideochirurgii
Prof. Stanowski był Prezesem Sekcji przez 13. lat. W kwietniu 2005 r. w związku z wprowadzeniem 2. letniej kadencyjności w kierowaniu Sekcjami TCHP, na XI Sympozjum Sekcji Wideochirurgii TCHP w Licheniu funkcję Prezesa objął po wyborach na Walnym Zebraniu prof. dr hab. med. Tadeusz Wróblewski z Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby AM w Warszawie. Po upływie dwóch kadencji na XV Sympozjum Sekcji w Rynie w 2009 roku na Prezesa został wybrany prof. Wiesław Tarnowski z Kliniki Klinika Chirurgii Ogólnej i Przewodu Pokarmowego CMKP w Warszawie.
Sekcja uczestniczyła w popularyzacji nowych metod tzw. małoinwazyjnych w Polsce. Ma ogromne zasługi w rozwoju laparoskopii, torakoskopii i endoskopii zabiegowej w kraju. Organizowała coroczne sympozja i wiele warsztatów w czasie których wykonywano operacje „na żywo” z transmisją do sali konferencyjnej. Pod jej egidą było przeprowadzonych wiele kursów doskonalących umiejętności chirurgów. W 2006 roku było obchodzone uroczyście 15.lecie powstania Sekcji w czasie Sympozjum w Kielcach.
W 1999 roku w Ustroniu miało miejsce pierwsze wspólne Polsko-Czesko-Słowackie Sympozjum odbywające się co roku naprzemiennie w każdym z tych krajów. We wrześniu 2008 roku odbyło się w Wiśle X Jubileuszowe Sympozjum. Służyły one wymianie doświadczeń w naszych sąsiednich krajach jeszcze przed wejściem Polski do Unii Europejskiej i będą one nadal kontynuowane w cyklu 2.letnim.
Sekcja wydaje Kwartalnik Videochirurgia od 1994 roku. Kwartalnik jest pismem na łamach którego wymieniane są doświadczenia, opisywane ciekawe przypadki, prezentowane nowe techniki zabiegowe, osiągnięcia i doświadczenia chirurgów w operacjach laparoskopowych i endoskopowych. W 2005 roku rozszerzono zakres tematyki pisma, zmieniając nazwę kwartalnika na "Wideochirurgia i inne techniki małoinwazyjne" oraz został włączony kolejny patronat nad pismem: Sekcji Chirurgii Bariatrycznej TChP. Redaktorem Naczelnym kwartalnika jest prof. Tadeusz Wróblewski. W 2008 roku powołano nowy międzynarodowy Komitet Naukowy, zmieniając tytuł pisma na Videosurgery and others miniinvasive techniques oraz język wydawania pisma na angielski, zachowując jego wersję polskojęzyczną na stronie internetowej www.videosurgeryjournal.com. Egzemplarze kwartalnika docierają do wielu krajów na całym świecie. W 2010 roku kwartalnik otrzymał swój pierwszy Impact Factor – 0.826 za rok 2009 co jest olbrzymim sukcesem.
Sekcja liczy ponad 400 aktywnych członków oraz wielu kandydatów i sympatyków. Poza członkowstwem krajowym w 2008 roku wprowadzono możliwość na preferencyjnych warunkach wspólnego członkowstwa z EAES co pozwala na otrzymywanie dużych zniżek wpisowego na kongresach i workshopach z udziałem EAES, darmowego otrzymywania miesięcznika Surgical Endoscopy oraz dostępu do wielu baz danych. Sekcja w 2005 roku wystąpiła do Konsultanta Krajowego d/s Chirurgii o modyfikację programu kształcenia chirurgów w zakresie chirurgii laparoskopowej w ramach specjalizacji. Program Edukacyjny Sekcji jakkolwiek uruchomiony w pełnym zakresie w 2009 roku przyczynia się do rozwoju chirurgii polskiej kształcąc wszystkich rezydentów chirurgicznych w ramach obowiązkowych szkoleń laparoskopowych oraz chirurgów pragnących rozpocząć lub rozwijać wideochirurgię. Program ten składa się z organizowanych raz do roku warsztatów oraz możliwości odbycia tygodniowego stażu w jednym z ośrodków referencyjnych.
Przez całą swoją organizację licznych spotkań i warsztatów Sekcja przyczyniła się do popularyzacji i wprowadzenia wideochirurgii do wielu gałęzi chirurgii ogólnej.
© 2005-2006 Sekcja Wideochirurgii TChP Created by Termedia sp z o.o.